Dr. Satpathy Ji inaugurated Samvedana, a charity Center, Bhubaneswar, Odisha

CBSCF

Dr. Satpathy Ji inaugurated Sambedana, a charity Center, Bhubaneswar, Odisha

Dr. Satpathy Ji inaugurated ‘Sambedana’, a charity center at VSS Nagar, Bhubaneswar, Odisha on 23 March 2022.